SON DAKİKA

VALİLİKLER, BELEDİYELER VE RUHSAT VERMEYE YETKİLİ DİĞER KAMU VE ÖZEL HUKUK TÜZEL KİŞİLERİNCE VERİLEN YAPI RUHSATLARINA İSTİNADEN YAPI RUHSATLARININ VERİLME AŞAMASINDA İŞYERİ BİLDİRGESİ VERMEKSİZİN İŞYERİNİN OTOMATİK SGK TESCİLİ YAPILACAKTIR

5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi
kapsamında sigortalı çalıştırılmasa dahi Kuruma verilen yetki
doğrultusunda yalnızca yapı ruhsatına istinaden SGK tarafından otomatik
işyeri tescili yapılacak olup, ayrıca işyeri bildirgesi düzenlenmeyecektir

Bu haber 21 Mart 2018 - 22:06 'de eklendi ve

10/3/2018 tarihli ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7099 sayılı Yatırım Ortamının
İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 18 inci ve 19
uncu maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 11 inci
maddesinin altıncı fıkrasına “Bu bildirimlerden hangisinin işyerinin bildirilmesi yerine geçeceği
Kurumca belirlenir, belirlenenlerle ilgili ayrıca işyeri bildirgesi düzenlenmez” hükmü eklenmiş,
Yine anılan Kanunun 100 üncü maddesinin üçüncü fıkrası “Kurum, bu Kanun gereği verilecek
her türlü belge veya bilginin internet, elektronik ve benzeri ortamda gönderilmesi hususunda,
gerçek veya tüzel kişiler ile yazılı sözleşme ile yetki verilmiş gerçek veya tüzel kişilere izin
vermeye, bu kişileri aracı kılmaya veya zorunlu tutmaya, Kuruma verilmesi gereken her türlü
belge, bildirge ve taahhütnamenin gerçek ve tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan kurum ve
kuruluşlara verilmesini mecbur kılmaya, söz konusu belgeleri diğer kamu idarelerine ait
formlarla birleştirmeye ve bu belgeleri kamu idarelerinin elektronik bilgi işlem ortamından
almaya, bu kişilere yapılacak bildirimleri Kuruma verilmiş saymaya, bu Kanunun uygulaması ile
ilgili işveren, sigortalı ve diğer kurum, kuruluş ve kişilerin talepleri üzerine veya re’sen
düzenleyeceği her türlü bilgi ve belgeyi bilgi işlem ortamında oluşturmaya, bu şekilde
hazırlanacak olan bilgi ve belgelerin sadece internet ve benzeri iletişim ortamından ilgili kişilere
verilmesini kararlaştırmaya yetkilidir.” şeklinde değiştirilmiştir. Bu maddeyle SGK, kendisine
verilmesi gereken belgeleri, başka Kurumlara verilmesini zorunlu tutmaya yetki almıştır.
5510 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin altıncı fıkrasında ve 100. Maddesinde yapılan
değişiklik ile sigortalı çalıştırılmasa valilikler, belediyeler ve ruhsat vermeye yetkili diğer kamu
ve özel hukuk tüzel kişilerince verilen yapı ruhsatlarına istinaden yapı ruhsatına konu olan
işyerinin, SGK tescili de otomatik olarak yapılacaktır. Yapı ruhsatlarına istinaden otomatik işyeri
tescili yapılabilmesi için yapı ruhsatına başvuranlar tarafından ruhsat vermeye yetkili mercilere
yapılan yapı ruhsatı başvurularında;

-Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği 29 uncu maddesine göre işyeri bildirgesi eki belgelerin
(Daimi mahiyetteki işyerlerinde, işyerinin adresini gösterir yerleşim belgesi, gerçek kişi
işverenler yönünden kendilerinin, tüzel kişi işverenler yönünden ise tüzel kişiliği temsile yetkili
kişilerin imza sirküleri gibi belgeler),
• Yapı ruhsatına ilişkin bildirim formunun (yazımız ekinde sunulmuştur)
• Islak imzalı e-Sigorta sözleşmesinin,
• İşveren haricindeki kişilerce e-Sigorta hizmetleri internet kullanıcı kodu ve kullanıcı
şifresi başvurusunun yapılması durumunda, işveren vekili veya işvereni temsil ve ilzama
yetkili olunması ya da işveren adına; Sosyal Güvenlik Kurumuna her türlü başvuruyu
yapmaya, SGK ile her türlü sözleşmeyi imzalamaya, SGK’ dan her türlü belgeyi teslim
almaya ve SGK’ ya her türlü belgeyi vermeye yetkili olunduğuna veya e-Sigorta
hizmetleri internet kullanıcı kodu ve kullanıcı şifresi başvurusu yapmaya, e-Sigorta
sözleşmesi imzalamaya, kullanıcı kodu ve kullanıcı şifresi teslim almaya, SGK’ ya eSigorta
kanalıyla aylık prim ve hizmet belgesi göndermeye yetkili olunduğuna dair özel
vekaletnamenin aslının veya noter onaylı suretinin ya da ilgili idarelerce onaylı suretinin,
verilmesi gerekmektedir.
Ruhsat vermeye yetkili merci tarafından bu bilgiler SGK’ya on-line olarak aktarılacaktır. Bu
aktarma sonucunda yapı ruhsatına istinaden işyerinin otomatik tescil işlemi ve e-Sigorta
aktivasyon işlemi yapılacak ve işveren SGK’ ya müracaat etmeden e-Sigorta işlemlerini
yapabilecektir. Ancak, bu belgelerden yapı ruhsatına ilişkin bildirim formu hariç diğer belgelerin
yapı ruhsatı vermeye yetkili mercilere verilmemesi halinde yapı ruhsatına istinaden işyerinin
otomatik tescil işlemi yine yapılacak olup, e-Sigorta aktivasyon işlemi gerçekleştirilmeyecektir.
Bu durumda, işverenin e-Sigorta işlemlerini yapabilmesi için belirtilen belgelerle bizzat SGK’ ya
başvurması gerekmektedir.
Yukarıda anlatılan süreç yapı ruhsatlarının verilmesinde otomatik işyeri tescili ile alakalı olup
tescil işlemi yapıldıktan sonra işverenin işyerini devretmesi, kapatması, yeni bir e-Sigorta
kullanıcısı belirlenmesi gibi diğer bütün işlemlerde SGK’ ya verilmesi gereken belgelerin
(örneğin imza sirküleri vb.) ilgili Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü/Sosyal Güvenlik Merkezine
verilmesi gerekmektedir.

Ruhsat vermeye yetkili merciler yukarıda belirtilen belgelerin verilmesi konusunda yapı ruhsatı
başvurusunda bulunanları uyaracaktır. Buna rağmen, özellikle yapı ruhsatına ilişkin bildirim
formunun ruhsat vermeye yetkili mercie verilmemesi otomatik işyeri tescili için zorunlu olan
verilerin SGK’ ya aktarılmaması sonucunu doğuracaktır. Bu durumda, yapı ruhsatının verilme
aşamasında otomatik işyeri tescili yapılamayacak olup; işverenin sigortalı çalıştırmaya
başladığının kendisi tarafından işyeri bildirgesi verilerek bildirilmesi veya SGK tarafından tespit
edilmesi halinde işyeri tescil edilecek, işyeri bildirgesinin yasal süresinde verilmemesi halinde
5510 sayılı Kanunun 102’nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca idari para cezası
uygulanacaktır.
Ayrıca, ruhsat vermeye yetkili merci yapı ruhsatı ekinde kendisine verilen belgeleri SGK
tarafından istenilmesi durumunda ibraz etmek üzere muhafaza edecektir.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNCA YAPILACAK İŞLEMLER

Yapı ruhsatlarına istinaden SGK tarafından işyeri tescilinin otomatik olarak oluşturulmasında
aşağıda belirtilen aşamalar izlenecektir.
1. Yapı ruhsatına istinaden yapılacak otomatik tescillerde sigortalı çalıştırılıp
çalıştırılmadığı önem arz etmediğinden, sigortalı çalıştırılmaya ilişkin yapı ruhsatında bir
bilgi bulunmasa dahi işyeri dosyası tescil edilecektir. Bu durumda ayrıca işyeri bildirgesi
verilmeyecektir.
2. Yapı ruhsatında sigortalının çalıştırılmaya başlanacağına dair tarih bulunması halinde
dosyanın kapsama alınma tarihi olarak bu tarih, müracaat tarihi olarak ruhsatın onay
tarihi, sigortalı çalıştırılmaya başlanacağına dair tarihin bulunmaması halinde ise
dosyanın kapsama alınma tarihi ve müracaat tarihi olarak ruhsatın onay tarihi esas
alınacaktır.
3. Yapı ruhsatında yapı sahibi ve yapı müteahhidi bölümlerinde belirtilen kişilerin aynı
olması halinde yapı sahibi adına, farklı olması halinde ise yapı müteahhidi adına işyeri
dosyası tescili yapılacaktır.
4. Sigortalı çalıştırılmasa dahi otomatik tescil yapılan işyerinde daha sonra işveren
tarafından sigortalı çalıştırılmaya başlanılması halinde işyerinin kanun kapsamına alınış
tarihi sigortalı çalıştırılmaya başlanılan tarih esas alınarak güncellenecektir. Ancak bu
durumda işyeri bildirgesi istenilmeyecek ve işyeri bildirgesinin verilmemesinden dolayı
5510 sayılı Kanunun 102 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca idari para
cezası uygulanmayacaktır.
5. Yapı ruhsat onay tarihinden önceki bir tarihte sigortalı çalıştırıldığının tespit edilmesi
durumunda işyeri bildirgesi verme yükümlülüğünün bulunması nedeniyle, sigortalı

çalıştırılmaya başlanılan tarih esas alınarak işyeri tescili güncellenerek 5510 sayılı
Kanunun 102 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca idari para cezası
uygulanacaktır.
6. Sigortalı çalıştırılmasa dahi otomatik tescil yapılan işyerinde tescil tarihinden itibaren 2
yıl içinde sigortalı çalıştırılmazsa oluşturulan dosya sistem tarafından kapsamdan
çıkarılacaktır. Ancak 2 yıllık sürenin sonunda kapsamdan çıkarılan işyeri dosyasının
oluşturulmasına esas olan yapı ruhsatının geçerli olduğuna dair veya söz konusu yapı
ruhsatına ilişkin yenileme ruhsatı ile başvurulması halinde dosya yeniden aktif hale
getirilebilecek ve asgari işçilik tespitine ilişkin araştırma işlemi bu dosya üzerinden
yürütülecektir.
7. Yapı ruhsatına istinaden otomatik işyeri tescili yapıldıktan sonra yapı sahibi/yapı
müteahhiti adına ilçe bazında aynı TC/Vergi Kimlik, ada ve parsel numarasıyla işveren
tarafından işyeri bildirgesi verilmesi halinde verilen işyeri bildirgesine istinaden işyeri
tescil edilmeyecek ve işlemler otomatik tescil edilen dosya üzerinden yürütülecektir.
8. Yapı ruhsatına istinaden otomatik tescili yapılan kişi tarafından herhangi bir sigortalı
çalıştırılmaksızın anahtar teslimi suretiyle işin yaptırılması ve işi alan müteahhit
tarafından işyeri dosyası açılmak üzere başvuru yapılması durumunda, otomatik tescil
edilen işyeri dosyası üzerinden işlemler yürütülecektir. Ancak bu durumda, dosyanın
tescil edildiği Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü/Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğü
tarafından dosyada müteahhit adına güncelleme işlemleri gerçekleştirilecektir.
9. SGK tarafından otomatik tescil edilen işyeri dosyasından hiç bildirimde
bulunulmamasına karşın asgari işçilik miktarının tespiti için başvuru yapılması halinde
ünitece yapılacak araştırma işlemi, otomatik tescil edilen dosyadan yapılacaktır.
10.Yapı ruhsatına istinaden otomatik tescil edilen işyerlerinden, e-sigorta başvuru
sözleşmesi ruhsat vermeye yetkili mercie verildiğinden ayrıca Sosyal Güvenlik
Kurumuna başvuruya gerek kalmadan e-Sigorta kullanıcı adı ve şifresi üretilerek eDevlet
üzerinden ilgiliye gönderilecektir.
11.Yapı ruhsatına istinaden işyeri dosyası otomatik oluşturulacak ve işyeri tesciline ilişkin
bilgiler işverene tebliğ edilecektir.

Sonuç olarak, Yapı ruhsatı verilme aşamasında, yapı ruhsat sahiplerinin ve meslek
mensuplarının yukarıda açıklanan süreçleri izlemesi halinde, SGK’ya uğramadan ve işyeri
bildirgesi vermeden işyerinin tescili yapılacaktır. SGK tarafından getirilen bu uygulama ile
inşaat işyerlerine ilişkin tescil süreçlerindeki bürokratik işlemler önemli ölçüde sona
erdirilmiştir. Ancak bu uygulama sadece işyeri tescili ile ilgili olup, sigortalı çalıştırılmaya
başlanılması halinde sigortalı işe giriş bildirgesi eskiden olduğu gibi işveren tarafından
verilecektir. Yine bu uygulama sadece yapı ruhsatlarına ilişkin olup, SGK’ ya bildirilen diğer
ruhsatlar için geçerli değildir. Yapı ruhsatı haricindeki diğer ruhsatlara istinaden ruhsat sahibi
tarafından sigortalı çalıştırılması halinde işyeri bildirgesi verilmesi gerekmektedir.

Kanak: turmob

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok
YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.